Antenne Forening – Vedtægter

§ 1 Antenneforeningens navn er Hovborg Antenneforening.

§ 2 Foreningens formål er at formidle og administrere multimediesignaler med tv, radio og internet inden for Hovborgs nærområde. (postnummer 6682 Hovborg)

§ 3 Ethvert medlem binder sig ved sin underskrift på købekontrakten til betaling af sin antenneandel. Herudover opkræves hos medlemmer et årligt bidrag til dækning af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved anlægget. Beløbets størrelses fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 4 Ved for sent betaling fremsendes der efter en måned en rykker med gebyr. (Se takstblad)

Derefter fremsendes efter 14 dage 2. rykker med yderligere et gebyr. Efter yderligere 14 dage bliver antenneanlæggets tilførsel af signal afbrud. For at komme på igen skal skyldig beløb betales først.

Derefter koster det de faktiske udgifter. (Se takstblad)

§5 Udmeldelse af antenneforeningen kan ske årligt,  pr. 1. januar, ved skriftlig opsigelse 3 måneder før forfaldsdato, dvs. inden 1.oktober så er man ude af antenneforeningen 1. januar.
Foreningens formue kan ikke udbetales ved udmeldelse.
Ved udmeldelse i betalt kontingent periode fraskriver man sig alle rettigheder til at få noget tilbagebetalt.

§6 Foreningens kapital fremskaffes ved tilslutningsafgifter og medlemskontingent, samt ved optagelse af lån, som bestyrelsen er bemyndiget til at optage.
Medlemmerne hæfter solidarisk for alle foreningens forpligtelser.
Medlemmerne er pligtige til at tåle, at eventuelle forstærkere eller tilslutningsstandere placeres på eller ved abonnentens grund.
Medlemmerne er pligtige til at tåle foranstaltninger, der er nødvendige for vedligeholdelse af anlæggets fødelinier.
Kun en af foreningen godkendt installatør må foretage reparationer af anlægget . Dette gælder også brud på kabler, der løber på eller ved medlemmernes grund eller hus. Hovedinstallatør foretager reparationer på hovedanlægget. Medlemmerne er pligtige til at holde deres modtager apparater i en sådan stand, at defekter ikke kan genere de øvrige til anlægget tilsluttede medlemmer.
Såfremt de i nærværende love og vedtægters fastsatte anvisninger og forpligtelser ikke overholdes, kan foreningens bestyrelse med 8 dages varsel foranledige antenneanlæggets tilførsel af signaler afbrudt.
Bortset fra sådanne udgifter, der alene vedrører medlemmets TV ,herunder stikledninger, eller den indvendige installation, henhører alle reparationer af det fælles anlæg under fællesudgifter, der afholdes af foreningen over dennes driftsregnskab.
Medlemmerne er dog selv ansvarlige for beskadigelser, de måtte påføre de forbindelseskabler, forstærkere og tilslutningsstandere, der findes på egen grund. Kun en af foreningen godkendt installatør må forestå tilslutning af stikledning fra stander til medlemmets apparat.

§ 7 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med 8 dages varsel. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabets fremlæggelse og godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse.(skriftlig) og valg af 2 suppleanter.
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Nyt forslag indsendes til bestyrelsen senest 5 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt opfordrer bestyrelsen hertil med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingen tager beslutning ved et simpelt stemmeflertal ,undtagen hvor det drejer sig om foreningens opløsning eller afhændelse af foreningens ejendom.
Her kræves. at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede og mindst ¾ af de fremmødte stemmer for et sådant forslag. Såfremt et flertal ikke kan opnås, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig ved simpel flertal. Lovændringer kan kun ske efter almindelig stemmeflertal på en generalforsamling.

§ 8 Generalforsamlingen vælger det første år 2 revisorer til at foretage revision af foreningens regnskab. Af disse afgår hvert år en`efter tur.
Regnskabsåret er fra 01-01 til 31-12
Foreningens daglige virksomhed ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges blandt medlemmerne.
Bestyrelsen vælges for 2 år.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Foreningen tegnes af formanden og en bestyrelsesmedlem i foreningen.
Bestyrelsen kan meddele et bestyrelsesmedlem fuldmagt.
Ved afhændelse af foreningens ejendom eller ved køb af nyanlæg kræves dog godkendelse på en generalforsamling.
Hvis foreningen opløses, deles dennes formue eller gæld ligeligt mellem de til den tid værende medlemmer.

§ 9 Betingelser for institutioner , offentlige virksomheder, udlejningsejendomme og lignende, forhandles særskilt for foreningen.

 

Således vedtaget den : 21. februar 2013

 • Henrik Stoustrup
 • Theodor Starup
 • Jesper Ramsgaard
 • Dorthe M. Jørgensen
 • Brian Pedersen

 

One thought on “Antenne Forening – Vedtægter

 1. mona danielsen

  pr 15 marts flytter jeg til grønagervej 5a.

  jeg har tv, computer og mobiltelefon.

  hvad vil det koste pr mdr hvis jeg melder mig i antenneforeningen ?

  venligst
  Mona Danielsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *