Hovborg Vandværk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling: fredag d. 27. februar 2009 kl.19.30 på Hovborg Kro.

Dagsorden

Punkt 1:        Valg af ordstyrer.

Punkt 2:        Bestyrelsens beretning.

Punkt 3:        Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Punkt 4:        Budget for det kommende år fremlægges til   godkendelse.

Punkt 5:        Behandling af indkomne forslag.

Punkt 6:        Valg af bestyrelse og suppleanter.

                     Efter tur afgår Børge O. Nielsen & Rolf-Erik Madsen.

Punkt 7:        Valg af revisor og suppleant.

                     Efter tur afgår Lars Lund Pedersen.

Punkt 8:        Eventuelt.

 

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Kun skriftlige forslag behandles.

 

Forbruger-info for driftsåret 2008

Råvandet til Hovborg vandværk indvindes fra et magasin i ca. 55 meters dybe, der er beskyttet af ca. 13 meter ler. Indvindingsoplandet ligger direkte øst for vandværket i ca. 5 km udstrækning. Oplandet ligger derfor for 50% vedkommende under arealer dækket af Hovborg Plantage, Høllund Søgård Plantage og Dalagergård plantage.

Vandværket udpumper årligt 30.000 m3 vand fra 2 boringer og forsyner 300 ejendomme. Der er i alt ca. 5 km forsyningsledninger i Hovborg By og 11 km forsyningsledninger i landzone.

Vandkvaliteten har i 2008 været uden anmærkninger. Der er foretaget analyser af vandet 2 gange i løbet af året: En begrænset kontrol på ledningsnettet og en stor boringskontrol med kontrol af organiske mikroforureninger.

I løbet af året har vi investeret i et hegn rundt om vandværket. Det skyldes, at vi gennem de seneste 6 år har haft 3 tilfælde af hærværk eller drengestreger på bygningerne. Med hegnet har vi nu markeret, at adgang inden for hegnet kun er for de personer, der har lovligt ærinde på værket.

Vandværket udsender faktura 2 gange om året. Vi opfordrer meget til, at alle forbrugere tilmelder betaling til PBS, da det letter vores administration og forhindrer for sen indbetaling med rykkergebyr til følge.

 

Yderligere information kan hentes på vores hjemmeside: http://www.hovborgvand.dk/

 

Bestyrelsen

Formand:      Børge O. Nielsen  Tlf.  75396633  Mobil. 20328265

Kasserer:       Michael Ravn        Tlf.  75396032 Mobil. 29698053

Vandværksbestyrer:          

                      Rolf Madsen         Tlf.  30273800  Mobil  40572700

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *