Formandsberetning 2008 HUIF

2008 må vist betegnes som et ganske almindeligt år. Der har ikke været de store sindsoprivende tiltag, men der er trods alt meget, der hele tiden skal fungere i foreningen.
HUIF har i øjeblikket 11 udvalg, og vi regner med, at nr. 12 er på vej. Det kræver, at der er mange, der tager en tørn, og det er vi meget privilegerede med. Der er rigtig mange, der bruger meget energi og tid på at få det hele til at fungere. Alle udvalgene er meget selvstændige og utrolig gode til at få klaret deres opgaver. Dertil kommer al den tid, der bruges på de fælles opgaver, som f.eks. annoncesalg til HUIF-bladet, kontakt til og indsamling af gaver til sommerfesten, kontakt til hjælpere til sommerfesten, egen hjælp ved sommerfesten, osv. Det er en helt uvurderlig hjælp, som foreningen ikke vil kunne undvære.
Med starten af 2008 gik HUIF-bladet over til ny trykketeknik. Efterhånden tænker vi måske ikke så meget over at bladet skiftede udseende og fik betydeligt bedre muligheder for at bringe fotografier. Men prøv lige at se forsiden, eller se hvor tydelig annoncerne står. Ændringen krævede et nyt computerprogram og den nye trykketeknik er lidt dyrere, hvilket også kan ses i regnskabet. Den nye teknik gav i starten en del ekstraarbejde til redaktørerne, men vi har også fået et flot foreningsblad. Så er vi jo så heldige at Erik omdeler gratis i byen og Eva står for fordelingen til 7. klasse. De får 4000 kr. til deres Skotlandstur for at omdele i landdistriktet. Skulle I en enkelt gang blive “glemt” af vore omdelere, ligger der ekstra eksemplarer i Brugsen.
Præmiespillet har stort set det samme antal spillere år for år. I 2008 var der 313 deltagere. Det giver lidt arbejde at komme rundt til spillerne og forny medlemskabet (for det er jo også et medlemskab af HUIF, man køber gennem præmiespillet). Vi har besluttet at holde fast i det meget lave kontingent på 120 kr. Jeg tror nu ikke, at det vil jage ret mange væk, hvis vi sætter prisen op. Jeg tror heller ikke, at vi
kan tiltrække ret mange nye, hvis præmierne bliver større. Det er ikke for at vinde, man spiller med, men det er for at støtte foreningen. Halvdelen af det indkomne beløb udloddes igen til præmier, men der bliver alligevel over 18000 kr. til foreningen.
Vi gik med i Lokalrådets velkomstpakke til nye hovborgere, og vi giver hvert familiemedlem mulighed for gratis at deltage i en af foreningens aktiviteter i en sæson. Dermed håber vi selvfølgelig at få dem hurtigt integreret i lokalsamfundet og også gerne i HUIF.
Vi er stadig med i samarbejdet med Glejbjerg Sportsforening, Glejbjerg UIF og Hovborg Kro om koncerter på kroen. Der var udsolgt til “På slaget 12”, men koncerten med Kristian Lilholt er på grund af sygdom udskudt til 2. april, … så I kan nå det endnu.
Tennisbanen blev restaureret sidste sommer. Der var meget tiltrængt, og det var et større arbejde. Resultatet blev godt, og vi arbejder på at få tennis i gang igen. De sidste år har der ikke været et tennisudvalg (det har hørt ind under forretningsudvalget), men vi håber, at vi igen kan stable et udvalg på benene. De sidste år har man gratis kunnet bruge banen, hvis man sørgede for at efterlade den i spilleklar stand. En del benyttede sig af dette tilbud sidste år.
Sommerfesten var igen årets store samlende arrangement. Vejrguderne var i år lidt mildere stemt, selv om der også kom regnbyger. Det var igen en stor fornøjelse at se det store engagement, alle vore frivillige hjælpere lagde for dagen for at få det hele til at fungere. Der er jo et utal af opgaver, mange flere end man lige i det daglige går og tænker på. Der var også meget fin opbakning til de forskellige afteners arrangementer. I forbindelse med sommerfesten kan vi rigtig opleve den store opbakning, der er omkring foreningen. Der er over hundrede frivillige, der giver et nap med. Gevinster og præmier er stort set alle sponsorgaver. Det er også dejligt at se, at mange af de nye hovborgere deltager og giver en hånd med ved de praktiske opgaver. Vi skal jo ikke glemme, at det sociale er en væsentlig del af sommerfesten. Men selvfølgelig er vi også meget glade for, at sommerfesten giver overskud og dermed bidrager væsentligt til foreningens drift.
Igen i år var der mange frivillige, der tog en tørn og hjalp HUIF med at tjene penge på Vorbasse Marked. Vi passede baren i det store øltelt to aftener og senere serverede vi ved slattefesten. Det gav næsten 40000 kr. til foreningen.
I forbindelse med sommerfesten uddeltes Mie Johansens Fond til en, der gør en stor indsats for vore børn eller unge. I 2008 gik hæderen meget fortjent til Anne Kristensen. Anne er igen i år leder for et gymnastikhold. Hovpotten gik til Ole Madsen. Jeg kan se af den lange liste af Hovpotte-modtagere, at det hovedsagelig er bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, der modtager prisen. Det gjaldt ikke i dette tilfælde, hvor det var en rigtig arbejdsbi, der modtog prisen. Ole er altid klar, når der skal laves noget, og jeg tror ikke, det vil være muligt at forestille sig en sommerfest uden Oles hjælp og engagement. Begge prismodtagere havde helt klart fortjent hæderen.
I min beretning sidste år kom jeg ind på fitness. Jeg refererede til en artikel og leder i DGI’s blad “Udspil”, hvor man vurderede fitness i foreninger frem for på private fitness-centre. Bl.a. sagde jeg: “Vi skal jo ikke være kede af at folk finder alternative måder at dyrke motion, hvis foreningens tilbud ikke lige dækker behovet. Men det er måske på bekostning af det sociale liv, der følger med i foreningslivet. …. Så her har vi en udfordring, som bør overvejes”. Jeg havde måske ikke lige tænkt, at det skulle være her og nu, men mere, at fitnessinteressen skal tages alvorligt, hvis ikke vi vil miste medlemmer til private fitness-centre. Og hånden på hjertet. Vi har mange tilbud i HUIF, men vi må erkende, at vi også har en stor gruppe, som ikke tiltrækkes af vore tilbud.
I foråret fortalte Nicolaj, at han havde investeret i genoptræningsmaskiner, og at de godt kunne bruges af flere. Det afstedkom i september, at vi fik en henvendelse fra 3 unge mænd, der søgte om tilskud til at købe udstyr til vægttræning og opvarmning, så Nicolajs “maskinpark” kunne udvides. I bestyrelsen var vi ikke enige, og vi besluttede at besøge Nicolaj og se hans maskiner og samtidig køre til Lindknud for at se, hvad de havde at byde på. Vi var stadig lidt lunkne. Vore største bekymringer var nok, at maskinerne
ikke var placeret i nærheden af Aktivitetshuset. For ville folk så bruge dem? Og var det de rigtige maskiner? Hvordan med instruktører? Jo vi grublede, – ja de unge syntes nok vi var bagstræberiske og negative. Men tankerne skulle jo lige modnes.
Vi blev enige om at kontakte DGI for at høre nærmere om deres erfaringer med foreningsfitness, og samtidig få en vurdering af de maskiner, som Nicolaj har. Det blev et spændende møde, og det har resulteret i, at en arbejdsgruppe har været i gang siden midten af december. De har fremsendt et forslag til dagsordenen om oprettelse af foreningsfitness i Hovborg, og det fremføres under punktet “Indkomne forslag”. 

 

Og hvad skal vi så fokusere på i fremtiden. Ja først og fremmest skal vi holde gang i og udvikle de aktiviteter, vi allerede har. Vi glæder os til, at Landsbyrådets målsætning om 800 indbyggere i 2012 opfyldes, for vi er jo lidt låst inde af skove (med eller uden vildthegn), så oplandet har sine naturlige begrænsninger. Men 200 ekstra indbyggere vil da også gavne og glæde HUIF.
Tennis håber vi kommer i gang igen i mere faste rammer, og vi håber at få et udvalg i gang igen. Tennis er faktisk et af de ønsker, som de unge fremsatte i forbindelse med deres ideer til fremtidens Hovborg.
Friluftsgruppen indstillede i efteråret deres aktiviteter, da der ikke var ret stor tilslutning. Vi har ikke i øjeblikket nogle interesserede ledere til denne aktivitet, så hvis der er nogen af jer, eller I kender nogle, der har interesse for friluftslivet, så hører vi gerne fra jer. (men ellers må vi lade aktiviteten hvile indtil videre).

Vi forventer, at Huset går i gang med en udvidelse i løbet af foråret. Det involverer os ikke direkte, – men lidt frivilligt arbejde kan man vel altid få tilbudt! Men det giver HUIF nogle nye muligheder og udfordringer. Vi har i flere år ønsket bedre plads til redskaber. Det

håber vi at få opfyldt. Og så håber vi, at udvidelsen giver et godt rum til fitness, så vi kan få denne aktivitet i gang. I forbindelse med landsbykøkkenet, som Lokalrådet i samarbejde med skolen arbejder med, har man jo tilknyttet den ekstra pind, der hedder sundhed og
motion. I oplægget er der tænkt en del på skolens elever, men sundhed er jo for os alle. Hvordan HUIF vil blive inddraget i dette projekt har vi pt. ingen klar fornemmelse af, men i hvert fald har vi muligheder for at støtte og deltage i motions- og idrætsaktiviteterne. Det kan sikkert på sigt give en del af børnene interesse for de aktiviteter, som HUIF har. Vi fik en kort gennemgang af arbejdsgruppens planer på et bestyrelsesmøde i august, men gruppen afventer jo også Husets udvidelse for at kunne komme længere med planerne.
Men der er udfordringer nok til HUIF, og vi vil da forsøge at tage dem op. I forbindelse med byggeriet forventer Husets bestyrelse at HUIF vil bidrage til økonomien, og forhåbentlig vil give 150.000 kr. til projektet. Det er vi bestemt ikke afvisende overfor, for det er jo i den sidste ende os selv der får gavn af pengene. Vi er jo storforbrugeren af Huset.
Og regnskabet fortæller at vi i 2008 havde et overskud på godt 64.000 kr. efter afskrivninger, og at vi ved udgangen af 2008 har 428.000 kr. på kistebunden. Men der vil også blive bud efter en del af dem i forbindelse med byggeri og etablering af fitness.

 

 

 

 

Til slut skal der rettes en stor tak til alle, der på den ene eller den anden måde støtter HUIF. Det gælder vore sponsorer, hvad enten det er med gaver til sommerfesten, annoncer i bladet, kontante tilskud til foreningsarbejdet eller noget helt andet. Det er af uvurderlig betydning for økonomien, – men det giver os også det signal, at man påskønner det arbejde vi gør i lokalsamfundet.
Ligeledes skal der lyde en stor tak til alle I, der gang på gang møder op for at støtte eller yde praktisk hjælp i forbindelse med vore

aktiviteter og arrangementer. Jeg har sagt det før: Det er guld værd for foreningen (og dermed for os alle) at så mange frivillige altid er klar, når der er behov for hjælp. Der er vi meget privilegerede.
Desuden skal der her lyde en stor tak til alle vore trænere og udvalgsmedlemmer for det store arbejde I gør, for at få det hele til at
fungere. Det er let at være i forretningsudvalget, når udvalgene er så pligtopfyldende og engagerede, som vores er. Til I, der tager en pause, skal der lyde en stor tak for jeres arbejde i den tid, I har været med. Vi glæder os til at se jer igen, når I forhåbentlig igen får tid og lyst. Og velkommen til de nye udvalgsmedlemmer.
Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen og forretningsudvalget for samarbejdet i det forløbne år. Jeg synes det har været spændende, og jeg synes, I er meget engagerede og ansvarlige.
Poul Hansen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.