Vedtægter for Holmeå Kunstforening

Vedtægter for Holmeå Kunstforening.

§1. Navn og hjemsted:

Holmeå Kunstforening, Sydjylland

§2. Formål:

Foreningen har som hovedopgave at arbejde for udbredelsen og forståelsen af kunst og kunstneriske udtryk i alle generationer – fra vugge til krukke. 

Foreningen vil arrangere foredrag, værkstedsundervisning og evt. udflugter m.m. med fokus på det sociale aspekt.

Foreningen vil stille et åbent værksted til rådighed for foreningens medlemmer.

Foreningen vil købe kunstværker m.m. til bortlodning til medlemmerne.

§3. Medlemsforhold:

Medlemmer er alle, som betaler årskontingent i form af personligt medlemskab, familiemedlemsskab eller firmamedlemsskab. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt den årlige kontingent. Familiemedlemsskaber udløser 2 lodder, firmamedlemsskaber udløser 3 lodder ved den årlige bortlodning af de indkøbte kunstværker, øvrige medlemskaber har et lod. Lodderne bliver uddelt hvert år når et medlem har vundet fratrækkes et lod. Bortlodningen findersted ved den ordinære generalforsamling. Ved foreningens arrangementer opnås 20% rabat på deltager betalingen.

§4. Kontingent:

Stk.1.Årskontingentet fastsættes på generalforsamlingen og betales forud i juni måned.

Stk.2. Bestyrelsen træffer bestemmelse om, hvorledes medlemskontingent og foreningens formue skal anvendes.

Stk.3. Holmeå Kunstforening kan ansøge om økonomisk støtte til aktiviteter eller indkøb af kunstværker.

§5.Generalforsamlingen:

Stk 1.Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og varsles ved offentligt opslag senest 14 dage forinden.

Stk 2. På foreningens ordinære generalforsamling aflægger foreningens bestyrelse beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, ligesom det forgangne års reviderede regnskab for foreningen forelægges forsamlingen til godkendelse. Endvidere orienteres forsamlingen om budgettet for det igangværende regnskabsår.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  8. Valg af revisor’
  9. Eventuelt

Stk 3. Forslag, som foreningens medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal inden 8 dage før generalforsamlingen skriftligt tilstilles bestyrelsen.

Stk.4. Ekstraordinær generalforsamling bliver afholdt, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 10% af foreningens medlemmer skriftligt og med angivelse af forhandlingsemne fremsender begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen finde sted senest 21 dage efter begæringens modtagelse.

Stk.5. På generalforsamlingerne træffes beslutninger ved simpel stemmeflertal, medmindre vedtægterne bestemmer andet, Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et medlem fremsætter begæring herom.

Stk.6. Et medlems stemmeret forudsætter, at kontingentet er betalt. Hvert personligt medlem har én stemme på generalforsamlingen ved personligt fremmøde. Familiemedlemsskaber har 2 stemmer, såfremt mindst 2 personer fra husstanden møder frem. Ligeledes har firmamedlemskaber 2 stemmer, såfremt mindst to personer fra firmaet møder frem. Der stemmes ikke ved fuldmagt.

§6:Bestyrelse.

Stk.1:Kunstforeningens bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at 2 henholdsvis 3 af disse medlemmer skiftevis er på valg hvert år bestemt af en efter første valg foretagen lodtrækning. Herudover vælges 1-2 suppleanter.

Stk.2:Bestyrelsen, der er ulønnet, konstituerer sig senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen med formand, næstformand og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til afgrænsede opgaver.

Stk.3: Bestyrelsen holder møde mindst én gang i kvartalet, eller når formanden eller et medlem skønner det nødvendigt. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§7. Regnskab og revision.

Stk.1.Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk.2. Foreningens kasserer udfærdiger foreningens årsregnskab, der godkendes af og underskrives af bestyrelsen og ligeledes godkendes af generalforsamlingen.

Stk.3. Generalforsamlingen vælger en revisor, som er regnskabskyndig blandt foreningens medlemmer. Genvalg kan finde sted. Revisor reviderer foreningens årsregnskab og forsyner regnskabet med sin revisionspåtegning.

§8. Tegning og hæftelse.

Stk.1. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. 

Stk.2.Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilede forpligtelser.

§9. Vedtægtsændringer.

Stk.1.Vedtægtesændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de til generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk.2. Foreningens ophævelse kan gennemføres på en generalforsamling med vedtagelse af mindst ¾ af samtlige foreningens medlemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel og med kun dette ene punkt på dagsordenen. Forslaget kan da vedtages af de fremmødte med 2/3 stemmeflertal.

Stk.3. I tilfælde af opløsning af foreningen afgør en beslutningsdygtig generalforsamling jf. stk.2. hvordan foreningens midler skal anvendes.

§10. Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft den 16. April. 

1 thought on “Vedtægter for Holmeå Kunstforening

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.